…มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย
เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ
สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข…

คำขวัญของจังหวัด ‘สุโขทัย’ จังหวัดหนึ่งของภาคกลาง ซึ่งเป็นอาณาจักรแรกของชาติไทยมีอายุยาวนานกว่าเจ็ดร้อยปีและมรดกตกทอดของอาณาจักรสุโขทัยยังคงมีให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้

Read More →